چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400
     
 
  پودرها و جامدات 

 

ردیف

پودرها و جامدات

1

4 آمینو آنتی پیرین کارلواربا

2

2 و 3 و 5  تری فنیل تترازولیوم

3

1 و 5 دی فنیل کربازید

4

2 و2 دی فنیل 1  پیکریل هیدرازیل زیگما

5

1 و10 فنانترولین (ارتوفنانترولین)

6

1 نفتیل آمین

7

1 نفتول شارلو

8

1 نفتول مرک

9

آگارز 25 گرمی شارلو

10

آلکالی بلو 10 گرمی اربیتال

11

آلوم آهن= فروسولفات آمونیوم (III) 12 آبه

12

آمونیوم استات یک کیلویی

13

آمونیوم آیرون (II) سولفات شارلو

14

آمونیوم آیرون (III) سولفات مرک آلمان

15

آمونیوم آیرون (II) سیترات

16

آمونیوم بی کربنات دایجونگ

17

آمونیوم تیوسیانات مرک

18

آمونیوم کلراید CDH هندوستان

19

آمونیوم مولیبدات 4 آبه

20

آمونیوم مونووانادات شارلو

21

آمونیوم هپتا مولیبدات مرک آلمان

22

آنروکالت A مرک

23

آیرون (II) سولفات کم لب

24

ائوزین Y

25

اتیلن گلایکول دایجونگ

26

اریوکروم بلک تی کارلواربا

27

استات روی مرک آلمان

28

استات روی شارلو

29

استات سرب CDH هندوستان

30

اکریفلاوین Nature هندوستان

31

اگزالات پتاسیم CDH هندوستان

32

ال سیستئین هیدروکلراید مرک

33

اورانین (فلئورسین سدیم) دایجونگ

34

اوره  مرک آلمان

35

اوره دایجونگ

36

ای دی تی ا (EDTA) یک کیلویی اپلیکم آلمان

37

ایزومالت

38

باریم کلراید 2 آبه شارلو

39

باریم کلراید مرک آلمان

40

بروموکرزول گرین

41

بیس اکریلامید

42

پاراتولوئیدین مرک

43

پارافین جامد

44

پتاس 90 درصد کره

45

پتاسیم سدیم تارتارات مضاعف شارلو

46

پتاسیم سدیم تارتارات مضاعف مرک آلمان

47

پتاسیم (II) هگزاسیانوفرات

48

پتاسیم بروماید کارلواربا

49

پتاسیم پرمنگنات مرک

50

پتاسیم دی کرومات شارلو

51

پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک و شارلو

52

پتاسیم سوربات مرک

53

پتاسیم کرومات کارلواربا

54

پتاسیم کرومات مرک

55

پتاسیم کلراید مرک آلمان

56

پتاسیم هگزا سیانوفرات شارلو

57

پتاسیم هگزاسیانوفریت

58

پتاسیم هیدروژن فتالات دایجونگ

59

پتاسیم هیدروکساید مرک و شارلو

60

پتاسیم یداید سین کم

61

پتاسیم یداید مرک آلمان

62

پتاسیم یداید شارلو

63

پتاسیم یداید کارلواربا

64

پرل روی 500 گرمی 99% یونی کم چین

65

پکتین

66

پلی اتیلن گلایکول 1 کیلوئی مرک

67

پودر دواردا 500 گرمی CDH هندوستان

68

پودر سلنیم

69

پی آنیزیدین زیگما

70

تترا متیل 1 و 4 فنیل دی آمونیوم دی کلراید

71

تری اتوکسی سیلیل

72

تریپان بلو آلفا ایسر

73

تری فنیل تترازولیوم کلراید(TTC)

74

تریس هیدروکلراید اپلیکم

75

جنیستئین زیگما

76

دایدزئین زیگما

77

دی آمونیوم اگزالات مرک

78

دی آمونیوم هیدروژن فسفات شارلو اسپانیا

79

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان

80

دی پتاسیم هیدروژن فسفات اپلیکم

81

دی پتاسیم هیدروژن فسفات شارلو

82

دی تی پی ا (DTPA)مرک

83

دی سدیم تترا بورات 10 آبه شارلو

84

دی سدیم هیدروژن فسفات شارلو

85

دی سیکلوسرین زیگما

86

دی کلروفنیل فسفین اکساید مرک

87

دی متیل بنزآلدئید

88

رزورسینول شارلو

89

رزورسینول دایجونگ

90

روزین گام دایجونگ

91

روغن سیلیکون50 گرمی

92

ژلاتین پوست ماهی زیگما

93

ساکارز یک کیلویی کارلواربا

94

ساکارز یک کیلویی مرک کد107651

95

سدیم برهیدرید

96

سدیم بنزوات پودری

97

سدیم بنزوات پودری شارلو

98

سدیم بورات دایجونگ

99

سدیم برهیدرات مرک

100

سدیم پیرووات

101

سدیم تیوسولفات 5 آبه کارلواربا

102

سدیم دی سولفیت شارلو

103

سدیم سولفات شارلو

104

سدیم سولفات کم لب

105

سدیم فسفات منوبازیک دایجونگ

106

سدیم کربنات انیدرید مرک

107

سدیم کربنات سین کم

108

سدیم کلراید یک کیلویی اپلیکم

109

سدیم لوریل سولفات دایجونگ

110

سدیم نیترات مرک آلمان

111

سدیم نیتروپروساید دی هیدرات

112

سدیم هیدروژن سولفیت سین کم

113

سدیم هیدروژن کربنات

114

سود  مرک کد 106462

115

سود پرک نیروکلر

116

سولفات آلومینیوم(III  ) 18 آبه

117

سولفات آهن یک کیلویی اپلیکم آلمان

118

سولفات آهن (II) کارلواربا

119

سولفات پتاسیم

120

سولفات روی یک کیلویی اپلیکم آلمان

121

سولفات کلسیم

122

سولفات مس (II)  5 آبه شارلو

123

سولفات مس خشک شارلو

124

سولفات مس (II)  5 آبه مرک

125

سولفات منگنز II

126

سولفات منیزیم 7 آبه

127

سولفانیل آمید

128

سیلیکاژل 60 مرک آلمان

129

سیلیکاژل آبی

130

سیلیکاژل نارنجی

131

سیلیکون دی اکسید

132

شن دریا شارلو

133

صمغ عربی دایجونگ

134

فروسولفات آمونیوم (II)  6 آبه

135

فلئورسین سدیم کارلواربا

136

فنل فتالئین شارلو

137

فنل فتالئین کارلواربا

138

فنل فتالئین مرک

139

قرص رینگر مرک آلمان

140

قلع (II) کلراید دی هیدرات شارلو

141

قلع کلراید مرک

142

کارمین CDH هند

143

کربن اکتیو

144

کربوکسی متیل سلولز

145

کلرامفنیکل شارلو

146

کلرآمین T

147

کلرید آهن III

148

کلرید پتاسیم

149

کلرید روی (ZnCl2) 1 کیلوئی شارلو

150

کلرید کروم (III) 7 آبه

151

کلرید کلسیم یک کیلویی اپلیکم آلمان

152

کلسیم کربنات اپلیکم

153

کلسیم کلراید 2 آبه یک کیلویی

154

کلسیم هیدروکساید

155

کوماسی بریلیانت بلو R250 کارلواربا

156

کیورستین زیگما

157

گلوکز

158

لید استات شارلو

159

مالاشیت گرین هند

160

مالتودکسترین

161

متیل اورانژ شارلو

162

متیل رد شارلو

163

متیل رد مرک

164

متیل گرین کارلواربا

165

متیلن بلو 25 گرمی اپلیکم

166

متیلن بلو100 گرمی اپلیکم

167

متیلن بلو مرک کد 115943

168

منیزیم کلراید

169

نشاسته 100 گرمی  مرک آلمان

170

نشاسته 250 گرمی  مرک آلمان

171

نشاسته soluble کارلواربا

172

نشاسته مرک یک کیلویی

173

نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید

174

نیترات پتاسیم

175

نیترات سدیم  یک کیلویی اپلیکم آلمان

176

نیترات کروم 9 آبه

177

نیترات نقره 25 گرمی شارلو

178

نیترات نقره مرک

179

هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید

180

هگزاسیانوفرات پتاسیم (III) کارلواربا

181

هگزامتافسفات سدیم

182

هیدروکسی متیل 2 فورانکاربال مرک(هیدروکسی متیل فورفورال)

183

هیدروکسید پتاسیم شارلو

184

هیومیک اسید سدیم سالت

185

ید خالص شارلو اسپانیا

 
Copyright (c) 1400/03/26 www.azmoontajhiz.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا