چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400
     
 
  اسیدها و محلول ها 

 

ردیف

اسیدها و محلول ها

1

1 بوتانول شارلو اسپانیا

2

1 و 4 دی اکسان

3

2 آمینوترفتالیک اسید

4

2 پروپانول

5

2 مرکاپتواتانول زیگما آمریکا

6

2 مرکاپتواتانول مرک آلمان

7

آب اکسیژنه 5/2 لیتری مرک

8

آب اکسیژنه 1 لیتری اپلیکم

9

آسکوربیک اسید شارلو

10

آمونیاک 5/2 لیتری اپلیکم

11

آمونیاک 5/2 لیتری مرک

12

آنیلین CDH هند

13

اپی کلروهیدرین

14

اتانول HPLC Grade مطلق مرک

15

اتانول بطری 600  سی سی پارس الکل

16

اتانل مطلق مرک

17

اتانول مطلق 5/2 لیتری شارلو

18

اتیلن دی آمین

19

ارتوفسفریک اسید 85% شارلو

20

ارتوفسفریک اسید دایجونگ

21

استایرین دایجونگ

22

استونیتریل HPLC grade شارلو

23

استو نیتریل دایجونگ

24

استون مرک

25

استون 5/2 لیتری پارس شیمی

26

استون  5/2 لیتری مجللی

27

استون 20 لیتری صنعتی

28

استون کم لب

29

استون HPLC grade کم لب

30

اسید استیک شارلو

31

اسید استیک اپلیکم

32

اسید استیک مرک کد 100056

33

اسید استیک مرک کد 100063

34

اسید اگزالیک دایجونگ

35

اسید اگزالیک مرک آلمان

36

اسید بوریک کم لب

37

اسید بوریک مرک آلمان

38

اسید سولفوریک 98- 95% BASIC شارلو

39

اسید سولفوریک پارس شیمی

40

اسید سولفوریک شارلو

41

اسید سولفوریک مرک کد 100731

42

اسید فرمیک شارلو

43

اسید فرمیک مرک

44

اسید کلریدریک 5/2 لیتری شارلو

45

اسید کلریدریک 20 لیتری صنعتی

46

اسید کلریدریک 1 لیتری مجللی

47

اسید کلریدریک 5/2 لیتری 37 % مجللی

48

اسید کلریدریک 5/2 لیتری مرک کد 100317

49

اسید نیتریک 5/2 لیتری 65% مرک

50

ال تارتاریک اسید

51

ال گلوتامیک اسید زیگما

52

الکل صنعتی نصر بشکه 20 لیتری

53

الکل صنعتی نصر قوطی 600 سی سی

54

ان دکان

55

ان دی متیل فرمامید

56

ان هگزان 5/2 لیتری پارس شیمی

57

ان هگزان یک لیتری پارس شیمی

58

ان هگزان 30  لیتری پارس شیمی بشکه فلزی

59

ان هگزان 5/2 لیتری مرک

60

ان هگزان 5 لیتری دکتر مجللی

61

ان هگزان GC گرید مرک

62

ان هگزان HPLC grade کم لب

63

ان هگزان HPLC گرید 96 % شارلو

64

ان پنتان دایجونگ

65

ان و ان دی متیل فرمامید

66

ان و ان دی متیل استامید شارلو

67

ایزوآمیل الکل دایجونگ

68

ایزواکتان

69

ایزوپروپانل دایجونگ

70

ایزوپروپانول مرک

71

برم خالص آمپولی

72

پترولیوم  اتر 5/2 لیتری پارس شیمی

73

پلی اتیلن ایمین زیگما

74

پیریدین

75

تترا کلرو اتیلن دایجونگ

76

تترا کلریدکربن مرک

77

تولوئن 5/2 لیتری کارلواربا

78

تولوئن 5/2 لیتری مرک

79

تیوباربیتوریک اسید 25 گرمی مرک

80

دی اتیل اتر 5/2 لیتری پارس شیمی

81

دی اتیل اتر 5/2 لیتری مرک

82

دی کلرو متان HPLC grade کم لب بلژیک

83

دی کلرومتان HPLC grade مرک

84

دی کلرومتان HPLC grade  دایجونگ

85

روغن کرچک دایجونگ

86

سالیسیلیک اسید

87

سدیم هیپوکلریت شارلو

88

سولفامیک اسید

89

سولفوکرومیک اسید پارس شیمی

90

سیتریک اسید دایجونگ

91

فرمالدئید 5/2 لیتری مرک

92

فرمالدئید 37 % 5/2 لیتری مجللی

93

فنل دایجونگ

94

فهلینگ A دایجونگ

95

فهلینگ A شارلو

96

فهلینگ B دایجونگ

97

فهلینگ B شارلو

98

کلرو دی فنیل فسفین مرک

99

کلروفرم 1 لیتری کارلواربا فرانسه ایتالیا

100

کلروفرم مرک کد 102445

101

کواکس ایندول مرک

102

گزیلن (زایلن) 5/2 لیتری اپلیکم

103

گلیسرول خشک 1 لیتری مرک

104

گلیسرول کارلواربا

105

گلیسیرول شارلو

106

لاکتیک اسید اپلیکم

107

لاکتیک اسید پانراک

108

متانول 5/2 لیتری پارس شیمی

109

متانول HPLC grade کم لب

110

متانول GC grade مرک

111

متانول مجللی 5/2 لیتری

112

متانول مرک کد 106008

113

متیلن بلو (گیمسا آزور)

114

زیگما EDTA محلول تریپسین

115

محلول هانوس

116

محلول هنکس سالت زیگما

 
Copyright (c) 1400/03/26 www.azmoontajhiz.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا